فرامپ پلتفرم کاملی جهت ارائه خدمات نقشه به کاربران برروی موبایل است.

با استفاده از فرامپ سازمان شما می تواند نشانی شعب یا سازمانهای تابعه را برروی نقشه به کاربران نشان دهد، همچنین اطلاعات تماس شعب سازمان را می توانید همراه با موقعیت دقیق به مخاطبین نشان دهید. بهه عنوان نمونه، شما می توانید برنامه رایگان فرایاب برای بانک ملی شعب مشهد را از بازار دانلود کنید.